Tietosuojaseloste

Synergia Henkilöstöratkaisut Oy:n henkilötietojen käsittely asiakas-, sidosryhmä- ja työntekijärekisterissä. Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Henkilöstöpalveluyritysten liitto ry:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on Synergia Henkilöstöratkaisut Oy (os. Åkerlundinkatu 3 B, 33100 Tampere) Rekisterin yhteyshenkilö on Sanna Silvola, puh. 050 480 2449, sanna.silvola@synergiahr.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

  • kontakti- ja asiakasrekisterin ylläpitoon
  • työnhakijoiden tai -tekijöiden asioiden hoitamiseen
  • yrityksen toiminnan kannalta tarpeelliseen yhteydenpitoon.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää sidosryhmien, asiakkaiden, työnhankijoiden sekä työntekijöiden yhteystietoja sekä yrityksen toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmien (yritysten) ja heidän edustamiensa henkilöiden tietoja. Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja, kuten

  • etu- ja sukunimi
  • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai sidosryhmiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi asiakas- ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.

6. Tietojen käsittely

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Synergia Henkilöstöratkaisut Oy ei luovuta rekisterissä ylläpitämiänsä henkilötietoja muille tahoille.

Tietojen siirto

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

Tarkastus- ja korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa rekisterin yhteyshenkilöltä. Rekisteröity voi pyytää rekisterin yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.